Boeken van Paul Boersma

TOT HET HART KOMEN...

Innerlijke eenheid...

Wie religie in enigerlei mate ernstig neemt, komt vroeg of laat in aanraking met het thema van de innerlijke eenheid van alle religies. Het besef van deze eenheid kan leiden tot verinnerlijking en verdieping van eigen geloof en eigen praktijk.
BOEDDHISTISCHE KLASSIEKER

Dhammapada

De Dhamma-gift
steekt boven alle giften uit.
De Dhamma-smaak
steekt boven alle smaken uit.
De Dhamma-vreugd
steekt boven alle vreugdes uit.
Het eind van dorst
tilt boven al het lijden uit.

Na meer dan duizend uren werk, kwam eind 2014 Paul's vertaling van de Dhammapada uit in boekvorm. Een bijzondere vertaling in die zin dat het metrisch is, waardoor het poëtische karakter behouden is gebleven.
Met illustraties van Arjan Ubert.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

FRITJOF SCHUON

Gnosis, geloof en logica

Wanneer een soefi-meester en religie-expert zijn blik richt op filosofie, theologie en psychologie vanuit een consequent spiritueel gezichtspunt in de trant van Plato en Meister Eckhart, komen deze disciplines in een geheel nieuw licht te staan; de feilen van de verschillende denkwijzen worden zichtbaar, op een geheel andere manier dan het geval is bij partijdige, kortzichtige of belanghebbende kritiek. Doordat Frithjof Schuon als metafysicus geïnteresseerd is in de volledige werkelijkheid, geeft hij alles zijn rechtmatige plaats, ook de mensen en theorieën die een te grote plaats opeisen. De hoogste plaats komt toe aan God, Nirwana, Advaita of welke andere namen men ook mag geven aan het Absolute. De hoogste waarheid stijgt boven alle woorden en theologie uit, maar de logica blijft in de spiritualiteit van waarde. Aan de orde komen o.a.: de verhouding tussen geloof en gnosis, de rol die de logica op beide gebieden speelt, niveaus van geloof, vereiste eigenschappen voor de gnosis, de waarde van godsbewijzen, logica en mysterie, ontmaskering van diverse relativistische zienswijzen, essentie en waarde van de moraal, een metafysische kijk op de schoonheid.

Frithjof Schuon (1907-1998) wordt wereldwijd erkend als een autoriteit op het gebied van metafysica en Sophia Perennis. Hij begeleidde zowel christenen als soefi's op hun spirituele pad, en schreef tientallen spirituele boeken.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

 

FRITJOF SCHUON

De innerlijke eenheid van de religies.

In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen de religies zich op. Sommigen menen dat de verschillen tussen de religies ze allemaal diskwalificeren. Anderen spreken over een soort eenheid van de religies, maar baseren dit slechts op een vaag gevoel. In het voorliggende boek is het thema van de eenheid en verscheidenheid der religies goed doordacht, en wel vanuit een consequent spiritueel gezichtspunt. Het werd na zijn eerste verschijning in 1948 weldra een onmisbare klassieker voor een ieder die zich serieus met dit thema wilde bezighouden.
Volgens Schuon moet de eenheid van de religies niet in rituelen en leerstellingen worden gezocht, maar strikt genomen uitsluitend in het eindpunt van de spirituele weg die elke religie bevat. Deze weg houdt overal ter wereld in: een beteugeling en overwinning van het egoïsme om de hindernissen op te ruimen voor het hoogste inzicht of de hoogste liefde. Wie door gebed, meditatie of contemplatie in contact komt met de innerlijke kern van de eigen religie, verkrijgt ook begrip voor andere religies.
Het boek bespreekt belangrijke thema's als het verschil tussen uiterlijke en innerlijke religie, de waarde van de geloofsverbreiding, de cruciale functie van de sacrale kunst, de ontwikkeling van het monotheïsme in jodendom, christendom en islam en legt uit waarom het christendom in zekere zin meer verwant is aan boeddhisme dan aan islam.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

TITUS BURCKHARDT

Sacrale kunst wereldwijd

Een ander door Paul vertaald werk heeft ook meerdere religies tot onderwerp. Het is geschreven door Titus Burckhardt en de titel luidt: Sacrale kunst wereldwijd. Dit boek bespreekt de achtergronden van de sacrale kunst van vijf wereldgodsdiensten: de kosmologie, de metafysica en het spirituele leerproces van de kunstenaar. Hierdoor kan zowel de eenheid der religies als hun verscheidenheid begrepen worden.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

TITUS BURCKHARDT

Soefisme, hart van de islam

Het soefisme vormt de innerlijke kant van de islam, de diepste beleving ervan. Wereldbeschouwing, mensbeschouwing, godsbeeld, deugdenleer, spirituele transformatie worden in dit boek uit de doeken gedaan, met als toppunt de vereniging van God en mens in de contemplatie zoals verwoord door de grote meester Ibn Arabi. Hoewel de band tussen soefisme en islam niet geloochend wordt, ligt het accent van deze inleiding toch op het universele karakter van de leringen. De auteur wil namelijk ‘diegenen helpen die in deze moderne wereld inzicht in de tijdloze en universele waarheden proberen te krijgen, de waarheden waarvan elke heilige leer een weergave is.’ Dit boek biedt daarom niet alleen welkome verdieping voor mensen die in het soefisme geïnteresseerd zijn, maar ook voor volgelingen van andere spirituele tradities. Binnen het soefisme zijn er richtingen die meer de nadruk op het gevoel en de liefde leggen en andere die meer bewustzijnsontwikkeling benadrukken, maar beide hebben als fundament de hier met veel gevoel voor nuance uiteengezette leringen. Het derde deel is gewijd aan de taak om de leringen niet alleen met de hersenen, maar met het gehele wezen te begrijpen, oftewel de methoden voor de verwerkelijking.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese

FRITHJOF SCHUON

Halteplaatsen van wijsheid

Hoe kan men de waardering voor religie verhogen in een tijd waarin de allesoverheersende wetenschap daarvoor geen ruimte lijkt te laten? Door waarom-vragen niet uit de weg te gaan en de nadruk te leggen op begrip en wijsheid, zegt Schuon en dat is wat hij niet alleen in dit boek, maar in al zijn boeken doet. In zijn eerste essay betoogt hij dat daarvoor de begrippen verstand en orthodoxie ruimer moeten worden opgevat, zodat ze geen tegenstelling vormen, maar elkaar juist bevestigen.
De titel ‘Halteplaatsen van de wijsheid’ is ontleend aan het laatste essay, waarin de zes elementen beschreven worden die in elke complete (dus ook esoterie omvattende) religie aanwezig zijn. De zes waren meditatieobject voor Schuons leerlingen naast het aanroepen van een geopenbaarde Naam. Deze laatste methode, die overal overal ter wereld voorkomt, wordt helder belicht in een essay over spirituele methodes. Dit zeer rijke boek bevat ook een essay dat goed laat zien hoe de caritas (liefde, liefdadigheid) vaak misverstaan is, en bevat een sublieme passage over de metafysische wortels van de liefde.

MEER INFORMATIE info@paulboersma.nl
BESTELLEN BIJ Uitgeverij Synthese